Recenzenci / zasady recenzowania

SPIS RECENZENTÓW 2019

SPIS RECENZENTÓW 2010-2018


Zasady publikowania i kwalifikowania zgłoszonych artykułów do publikacji
Pełen tekst artykułu zgłoszonego do opublikowania wraz z rysunkami przekazywany jest do redakcji pocztę elektroniczną. Forma tekstu jest dowolna. Rysunki należy przekazać w formie pierwotnej, tak aby możliwa byłą ich ewentualna korekta. Zgłoszenie artykułu naukowego powinno zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do zwrotu zarówno tekstu jak i ilustracji w celu dokonania wskazanych poprawek lub uzupełnień.
Artykuły mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim. Wszystkie propozycje artykułów przed decyzją o ich opublikowaniu konsultowane są z członkami rady naukowej.
Artykuły mogą być zgłaszane bezpośrednio przez zainteresowanych autorów lub też z rekomendacji członków komitetu naukowego.
Redaktor naczelny po konsultacjach z wybranymi członkami rady naukowej kwalifikuje zgłoszenie do grupy artykułów naukowych lub promocyjnych, a następnie określa przynależność do odpowiedniego przedziału tematycznego czasopisma.
Artykuły promocyjne po akceptacji redaktora tematycznego kwalifikowane są do opublikowania. Każdy artykuł promocyjny poddawany jest korekcie językowej oraz korekcie merytorycznej przez wskazanego członka rady naukowej czasopisma lub stałego współpracownika redakcji. W razie konieczności artykuły promocyjne przekazywane są do sprawdzenia i akceptacji przez redaktora statystycznego. Redakcja nie odpowiada za treść artykułów promocyjnych.

W
szystkie artykuły naukowe są recenzowane zgodnie z zasadą "double-blind review proces" (autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości).

Artykuły zakwalifikowane do grupy naukowej kierowane są do dwóch recenzentów. Najczęściej jednym z recenzentów jest redaktor tematyczny działu, do którego zakwalifikowano zgłoszony artykuł. Drugiego recenzenta wyznacza redaktor naczelny po konsultacjach z przewodniczącym komitetu naukowego i redaktorem tematycznym lub też z wybranymi członkami rady naukowej.
Wybór recenzentów poprzedzony jest konsultacjami w celu uniknięcia konfliktu interesów między recenzentem i autorem (autorami). Redakcja kieruje się nadrzędną zasadą, że wybrani recenzenci nie mogą być afiliowania w instytucji autora (autorów) pracy.
Decyzję o opublikowaniu artykułu i zakwalifikowaniu do konkretnego numeru czasopisma podejmuje redaktor naczelny, po uzyskaniu dwóch pozytywnych pisemnych recenzji.
W przypadku istotnych uwag recenzentów zgłoszony artykuł może być odesłany do autora (autorów) celem dokonania niezbędnych poprawek i uzupełnień.
Do każdego artykułu przeznaczonego do opublikowania musi być dołączana pisemna deklaracja autora (autorów), że utwór jest wynikiem jego (ich) twórczości i nie narusza praw autorskich. W przypadku prac zbiorowych oświadczenie takie składają wszyscy współautorzy. Pożądane jest także wskazanie źródła finansowania badań.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.
Przedruk materiałów w części lub całości wymaga zgody redakcji.
Pozytywnie zaopiniowane i zakwalifikowane do opublikowania artykuły przed ich wydrukowaniem przekazywane są po korekcie językowej autorowi (autorom) celem akceptacji dokonanych zmian.
Zasady recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do opublikowania w czasopiśmie „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze”
Forma pisemnej recenzji jest dowolna, niemniej musi zawierać jednoznaczną opinię i odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy treść pracy jest oryginalna i zawiera wartości naukowe lub użytkowe?
2. Czy założenia i metodyka pracy są poprawnie przyjęte i wykorzystane?
3. Czy zastosowana w pracy terminologia i użyte sformułowania są prawidłowe?
4. Czy tytuł artykułu odpowiada zawartość pracy?
5. Czy streszczenie odzwierciedla zawartość pracy?
6. Czy cały materiał ilustracyjny jest w pracy potrzebny i odpowiedni?
7. Czy odnośniki literaturowe są odpowiednie jakościowo i ilościowo?
8. Czy artykuł można opublikować i czy niezbędne są korekty?
W przypadku negatywnych opinii niezbędne jest uzasadnianie. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Redakcja raz w roku na swojej stronie internetowej przedstawia do wglądu listę recenzentów współpracujących.