Recenzenci / zasady recenzowania

SPIS RECENZENTÓW 2018
W 2018 roku opublikowano w kwartalniku „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” 25 recenzowanych artykułów redakcyjnych. Listę recenzentów zamieszczamy poniżej:
dr hab. inż. Piotr Cheluszka prof. PŚ dr hab. inż. Kazimierz Furmanik prof. AGH
prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz prof. dr hab. inż. Józef Jonak
dr inż. Tomasz Kisiel
dr inż. Justyna Kosińska
dr hab. inż. Krzysztof Kotwica prof. AGH dr hab. inż.
Robert Król prof. PWr
dr hab. inż.
Piotr Kulinowski dr inż. Tadeusz Lewandowski
prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda
dr hab. inż. Waldemar Rączka dr hab. inż. Janusz Reś prof. AGH
dr hab. inż. Dariusz Skibicki prof. UTP
dr inż. Paweł Zając

SPIS RECENZENTÓW 2017
W 2017 roku opublikowano w kwartalniku „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” 25 recenzowanych artykułów redakcyjnych. Listę recenzentów zamieszczamy poniżej:
dr hab. inż. Kazimierz Furmanik prof. AGH prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz
prof. dr hab. inż. Józef Jonak prof. dr hab. inż. Andrzej Kaźmierczak
dr inż. Justyna Kosińska dr hab. inż. Krzysztof Kotwica prof. AGH
dr hab. inż. Robert Król prof. PWr dr hab. inż. Piotr Kulinowski
dr inż. Tadeusz Lewandowski prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda dr inż. Roland Pawliczek
prof. dr hab. inż. Ryszard Pecherski dr hab. inż. Janusz Reś prof. AGH
dr hab. inż. Daniel Saramak prof. AGH

SPIS RECENZENTÓW 2016
W 2016 roku opublikowano w kwartalniku „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” 25 recenzowanych artykułów redakcyjnych. Listę recenzentów zamieszczamy poniżej:
prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński dr hab. inż. Kazimierz Furmanik prof. AGH
prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz dr inż. Piotr Górski
prof. dr hab. inż. Józef Jonak dr inż. Marcin Kaszuba
dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, dr hab. inż. Robert Król prof. PWr
dr hab. inż. Piotr Kulinowski prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski
dr inż. Tadeusz Lewandowski prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda dr inż. Roland Pawliczek
dr inż. Tomasz Piwowarczyk dr hab. inż. Janusz Reś prof. AGH
dr inż. Andrzej Roszkowski dr hab. inż. Zbigniew Sroka prof. PWr

SPIS RECENZENTÓW 2015
W 2015 roku opublikowano w kwartalniku „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” 25 recenzowanych artykułów redakcyjnych. Listę recenzentów zamieszczamy poniżej:
prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, dr hab. inż. Kazimierz Furmanik prof. AGH,
prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz, prof. dr hab. inż. Józef Jonak,
dr inż. Witold Kawalec, prof. dr hab. inż. Adam Klich,
dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, dr hab. inż. Robert Król,
dr hab. inż. Piotr Kulinowski, prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda, dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz prof. PL,
dr hab. inż. Janusz Reś prof. AGH, prof. univ. dr. inż. Mihai Radu Sorin,
prof. dr hab. inż. Stanisław Wolny

SPIS RECENZENTÓW 2014
W 2014 roku opublikowano w kwartalniku „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” 26 artykułów redakcyjnych, recenzowanych przez recenzentów , których listę zamieszczamy poniżej:
prof. dr hab. inż. Andrzej Buchacz, dr hab. inż. Jacek Czaplicki prof. PŚl,
prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, dr hab. inż. Kazimierz Furmanik prof. AGH,
prof. dr hab. inż. Piotr Gawor, prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz,
dr inż. Eugeniusz Grabowski, prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk,
prof. dr hab. inż. Józef Jonak, dr inż. Witold Kawalec,
dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, dr hab. inż. Robert Król,
prof. dr hab. inż. Jerzy Kwaśniewski, prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński,
prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda, dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz prof. PL,
dr hab. inż. Janusz Reś prof. AGH, prof. dr hab. inż. Tadeusz Smolnicki,
prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, dr inż. Marek Zombroń.

SPIS RECENZENTÓW 2013
W 2013 r. opublikowano w kwartalniku „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” 35 artykułów redakcyjnych, recenzowanych przez recenzentów, których listę zamieszczamy poniżej:
dr inż. Wacław Andrusikiewicz, dr hab inż. Witold Biały prof. PŚl,
dr hab. inż. Jacek Czaplicki prof. PŚl, ing. Josef Foldyna, CSc,
dr hab. inż. Kazimierz Furmanik prof. AGH, prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz,
dr inż. Eugeniusz Grabowski, prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra,
prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk, prof. dr hab. inż. Józef Jonak,
prof. ing. Josef Jurman, CSc, dr inż. Witold Kawalec,
dr hab. inż. Krzysztof Kotwica, dr inż. Robert Król,
prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk, ing. Libor Sitek, Ph.D.,
prof. dr hab. inż. Kazimierz Stoiński, prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko,
dr hab. inż. Barbara Tora prof. AGH.


SPIS RECENZENTÓW 2012
W 2012 r. opublikowano w kwartalniku „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze” 24 artykuły redakcyjne, recenzowane przez recenzentów, których listę zamieszczamy poniżej:
prof. dr hab. inż. Walter Bartelmus, dr hab. inż. Jacek Czaplicki prof. PŚl,
dr hab. inż. Kazimierz Furmanik prof. AGH, prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz,
dr inż. Eugeniusz Grabowski, prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra,
prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk, prof. dr hab. inż. Józef Jonak,
dr hab. inż. Leszek Jurdziak prof. PWr, dr hab. inż. Zbigniew Kasztelewicz prof. AGH,
dr inż. Witold Kawalec, dr inż. Robert Król, dr inż. Piotr Kulinowski,
prof. dr hab. inż. Aleksander Lutyński, dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz,
prof. dr hab. inż. Bogdan Miedziński, dr hab. inż. Janusz Reś prof. AGH,
prof. dr hab. inż. Janusz Szpytko, dr inż. Dariusz Wożniak.


LISTA RECENZENTÓW (2010-2011)
1. Recenzenci z Politechniki Wrocławskiej
prof. dr hab. inż. Lech Gładysiewicz, prof. dr hab. inż. Monika Hardygóra, prof. dr hab. inż. Dionizy Dudek, prof. dr hab. inż. Piotr Dudziński, prof dr hab. inż. Walter Bartelmus, dr inż. Witold Kawalec, dr inż. Eugeniusz Grabowski.
2. Recenzenci zewnętrzni
prof. dr. Jozef Szymanski, School of Mining & Petroleum Engineering, University of Alberta, Edmonton (Kanada), prof.dr hab. inż. Janusz Szpytko , AGH Kraków, prof. dr hab. inż. Antoni Kalukiewicz, AGH Kraków, prof. dr hab. inż. Marek Jaszczuk, Politechnika Śląska, prof. dr hab. inż. Tadeusz Łagoda, Politechnika Opolska, prof. dr hab. inż. Józef Jonak, Politechnika Lubelska, dr hab. inż. Janusz Reś, prof AGH, AGH Kraków, dr hab. inż. Kazimierz Furmanik prof. AGH, AGH Kraków,dr inż. Piotr Kulinowski, AGH Kraków.


Zasady publikowania i kwalifikowania zgłoszonych artykułów do publikacji
Pełen tekst artykułu zgłoszonego do opublikowania wraz z rysunkami przekazywany jest do redakcji pocztę elektroniczną. Forma tekstu jest dowolna. Rysunki należy przekazać w formie pierwotnej, tak aby możliwa byłą ich ewentualna korekta. Zgłoszenie artykułu naukowego powinno zawierać streszczenie w języku polskim i angielskim. Redakcja zastrzega sobie prawo do zwrotu zarówno tekstu jak i ilustracji w celu dokonania wskazanych poprawek lub uzupełnień.
Artykuły mogą być zgłaszane w języku polskim lub angielskim. Wszystkie propozycje artykułów przed decyzją o ich opublikowaniu konsultowane są z członkami rady naukowej.
Artykuły mogą być zgłaszane bezpośrednio przez zainteresowanych autorów lub też z rekomendacji członków komitetu naukowego.
Redaktor naczelny po konsultacjach z wybranymi członkami rady naukowej kwalifikuje zgłoszenie do grupy artykułów naukowych lub promocyjnych, a następnie określa przynależność do odpowiedniego przedziału tematycznego czasopisma.
Artykuły promocyjne po akceptacji redaktora tematycznego kwalifikowane są do opublikowania. Każdy artykuł promocyjny poddawany jest korekcie językowej oraz korekcie merytorycznej przez wskazanego członka rady naukowej czasopisma lub stałego współpracownika redakcji. W razie konieczności artykuły promocyjne przekazywane są do sprawdzenia i akceptacji przez redaktora statystycznego. Redakcja nie odpowiada za treść artykułów promocyjnych.

W
szystkie artykuły naukowe są recenzowane zgodnie z zasadą "double-blind review proces" (autorzy publikacji i recenzenci nie znają swoich tożsamości).

Artykuły zakwalifikowane do grupy naukowej kierowane są do dwóch recenzentów. Najczęściej jednym z recenzentów jest redaktor tematyczny działu, do którego zakwalifikowano zgłoszony artykuł. Drugiego recenzenta wyznacza redaktor naczelny po konsultacjach z przewodniczącym komitetu naukowego i redaktorem tematycznym lub też z wybranymi członkami rady naukowej.
Wybór recenzentów poprzedzony jest konsultacjami w celu uniknięcia konfliktu interesów między recenzentem i autorem (autorami). Redakcja kieruje się nadrzędną zasadą, że wybrani recenzenci nie mogą być afiliowania w instytucji autora (autorów) pracy.
Decyzję o opublikowaniu artykułu i zakwalifikowaniu do konkretnego numeru czasopisma podejmuje redaktor naczelny, po uzyskaniu dwóch pozytywnych pisemnych recenzji.
W przypadku istotnych uwag recenzentów zgłoszony artykuł może być odesłany do autora (autorów) celem dokonania niezbędnych poprawek i uzupełnień.
Do każdego artykułu przeznaczonego do opublikowania musi być dołączana pisemna deklaracja autora (autorów), że utwór jest wynikiem jego (ich) twórczości i nie narusza praw autorskich. W przypadku prac zbiorowych oświadczenie takie składają wszyscy współautorzy. Pożądane jest także wskazanie źródła finansowania badań.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i adiustacji nadesłanych tekstów.
Przedruk materiałów w części lub całości wymaga zgody redakcji.
Pozytywnie zaopiniowane i zakwalifikowane do opublikowania artykuły przed ich wydrukowaniem przekazywane są po korekcie językowej autorowi (autorom) celem akceptacji dokonanych zmian.
Zasady recenzowania artykułów naukowych zgłoszonych do opublikowania w czasopiśmie „Transport Przemysłowy i Maszyny Robocze”
Forma pisemnej recenzji jest dowolna, niemniej musi zawierać jednoznaczną opinię i odpowiedź na następujące pytania:
1. Czy treść pracy jest oryginalna i zawiera wartości naukowe lub użytkowe?
2. Czy założenia i metodyka pracy są poprawnie przyjęte i wykorzystane?
3. Czy zastosowana w pracy terminologia i użyte sformułowania są prawidłowe?
4. Czy tytuł artykułu odpowiada zawartość pracy?
5. Czy streszczenie odzwierciedla zawartość pracy?
6. Czy cały materiał ilustracyjny jest w pracy potrzebny i odpowiedni?
7. Czy odnośniki literaturowe są odpowiednie jakościowo i ilościowo?
8. Czy artykuł można opublikować i czy niezbędne są korekty?
W przypadku negatywnych opinii niezbędne jest uzasadnianie. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane. Redakcja raz w roku na swojej stronie internetowej przedstawia do wglądu listę recenzentów współpracujących.